Darowizna

Rozwód czy rozstanie to sytuacja, która zmienia życie rodziny i zmusza dorosłych do przeorganizowania rzeczywistości.

Jeśli małżeństwo z niepełnoletnimi dziećmi trafia do sądu z wnioskiem rozwodowym, sąd obowiązkowo rozstrzyga o czterech kwestiach.

1. Sposób rozwiązania małżeństwa
Składając pozew o rozwód należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy chcemy, żeby w wyroku rozwodowym sąd orzekał, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Sąd na wniosek może nie orzekać o winie lub wskazać winę jednego lub obydwojga małżonków.

2. Miejsce pobytu dziecka
Sąd ustala, przy którym rodzicu będzie mieszkało/y dziecko/dzieci po rozwodzie. Może to zostać ujęte np. każdorazowo w miejscu zamieszkania matki/ojca lub na wniosek bardziej szczegółowo.

3. Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej
Sąd ustala, jak rodzice będą decydować w istotnych sprawach dziecka np. sposobie leczenia, edukacji, wyjazdach zagranicznych. Czy będą robić to wspólnie, czy jeden z rodziców w jakimś zakresie będzie decydował samodzielnie.

4. Alimentowanie potrzeb dziecka
Sąd ustala sposób łożenia na potrzeby dziecka, co jest obowiązkiem obojga rodziców. Ważne jest określenie miesięcznych wydatków, jakie rodzice ponoszą na finansowanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W ich skład wchodzą zarówno wydatki na jedzenie, ubranie, środki czystości, jak i zajęcia dodatkowe, leczenie, rehabilitację, wypoczynek, itp. oraz tzw. osobiste starania opiekuńcze i wychowawcze.

Ważne!
Jeśli małżonkowie będą mieszkali po rozwodzie razem, sąd może też określić na wniosek sposób użytkowania wspólnie zajmowanego mieszkania.

Mimo że od jakiegoś czasu ustalenie planu opiekuńczo - wychowawczego nie jest obligatoryjnym elementem wyroku rozwodowego, warto rozważyć jego stworzenie. Można w nim określić np. jak rodzice będą się komunikować w sprawach dotyczących dziecka/dzieci, gdzie będą przechowywane jego dokumenty np. paszport, dowód czy dokumentacja medyczna, jak będą spędzać ważne dla dziecka/dzieci uroczystości oraz w jaki sposób i jak często rodzic niemieszkający z dzieckiem będzie mógł się z nim kontaktować. W jaki sposób będzie uczestniczył w jego życiu.

W Stowarzyszeniu OPTA można skorzystać z mediacji, podczas których będą Państwo mogli omówić wszystkie istotne kwestie dotyczące rozwodu.

nm